Upravno vijeće Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, od 22. prosinca 2021., na vrijeme od četiri godine:

Davor Bastić, predsjednik

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika

Dubravko Palanović, član

 

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa:

  1. Davor Bastić
  2. Daniel Kušan
  3. Dubravko Palanović